Hopp til innholdet

3 Driften av det enkelte lag

Hva betaler laget og hva dekkes av klubben

Startkontingent NHF

Klubben dekker kostnader knyttet til påmelding til mini, aktivitets og øvrige seriespill til NHF Region SørVest.

Skulle lagene trekke seg etter at terminlisten er satt opp, må lagene selv dekke kostnadene ved dette.

Cup/turneringsspill

Klubben dekker påmeldingsavgift til 3 turneringer ; Sandnes Sparebank cup, Kongeparken cup og Dyreparken cup. Alle andre utgifter til turneringer dekkes av lagene selv. 

Lag som pga alder ikke kan delta på en eller flere av disse turneringene, kan søke styret om midler til å delta på tilsvarende arrangementer.  Klubben dekker da tilsvarende beløp som påmeldingsavgiften på den «faste» turneringen laget ikke deltok på. 

For Dyreparken Cup dekker klubben kostnader med buss til og fra turneringen. I tillegg dekker klubben kostnadene for en felles samling for alle lagene fredag kveld. Lagene må selv dekke deltakerkort og andre utgifter ifm turneringen. 

Kontingenter

Klubben dekker kontingenten til KFUM Ynglingen og KFUM sentralt.

Dommerkostnader

Klubben betaler dommerkostnader for normalt seriespill via startkontingenten til NHF.

Bøter og gebyrer

Dersom lagene ikke møter sine forpliktelser i forhold til kamper, kan klubben bli ilagt gebyr og bøter fra håndballkretsen. Dersom klubben blir påført slike ekstra kostnader vil det enkelte lag bli belastet denne kostnaden.

Omberammingskostnader

Kostnader til omberamming av kamper dekkes av lagene.

Spillerutvikling 

Klubben dekker kostnader til sone og talent-samlinger og tilsvarende i regi av regionen eller tiltak besluttet av sportslig utvalg.

Trener og dommer utvikling

Klubben dekker alle kostnader knyttet til kursing på vegne av lagene. Slik kursing skal være godkjent av sportslig utvalg på forhånd.

Drakter

Klubben dekker følgende pr lag

 • Klubben dekker en kampdrakt (trøye inkl. trykking av klubblogo) per spiller. Draktene arves mellom lagene frem til lagene begynner å spille med klister. Det er derfor en betingelse at det ikke trykkes spillernavn på draktene
 • Den enkelte spiller dekker kostnaden for shorts, strømper og overtrekksdress
 • For lag i regionserier /senior, dekker klubben også en ekstra trøye til bortedrakt
 • Klubben dekker overtrekksdress/hettegenser til trenerne/oppmenn hvert tredje år.
 • Lagene som spiller med klister kan skaffe sponsorinntekter med reklame på draktene. Slike avtaler/innkjøp må skje i samråd med materialforvalter, og i henhold til klubbens retningslinjer for sponsing.

Alle innkjøp av drakter går via materialforvalter.

Materiell

Klubben dekker

 • Håndballer for lag i mini og aktivitetsserien (øvrige lag bruker privat ball)
 • Tape, isposer og klister til felles bruk (hvert lag får utdelt tape, isposer og klister av materialforvalter ved sesongstart av klubben.
 • Annet felles utstyr besluttes av sportslig utvalg

Alle innkjøp av materiell går via materialforvalter.

Reisekostnader

Spillerne dekker selv reiseutgiftene i seriekamper i Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjedal, Klepp, Time og Hå.

Reiseutgifter utenfor disse kommunene kompenseres av klubben etter regning for spillere, trenere og nødvendig antall sjåfører. Det forutsettes at bilene fylles opp med spillere og ledere. Der hvor reisen foretas med privatbiler dekker klubben kjøregodtgjørelse, bompenger og eventuelt ferjebilletter. På lengre reiser (mer enn 20 mil) legges det til grunn 3 spillere og en leder/sjøfør per bil.Kjøregodtgjørelsen er kr 2,50 kr/km. 

Klubben dekker ikke reisekostnader knyttet til turneringer.

Overnatting ifm regionale serier

For lag som deltar i regionale serier dekker klubben overnatting og bespisning med inntil kr. 150 pr døgn for opp til 16 spillere, 2 trenere, oppmann og evt ekstra sjåfører.

Er det ikke mulig å rekke frem til kampstart på forsvarlig vis kampdagen, kan klubben også dekke overnatting før kampdag.

Evt. dekning av overnatting må godkjennes av klubben FØR reise.

Reising og overnatting ifm nasjonale serier

Klubbens normale regelverk for reise og overnattingskompensasjon/overnatting anvendes ikke ifm kvalifisering/deltakelse i Bring/Lerøy.

 • Klubben gir ikke støtte til kvalifiseringsrunder.
 • Klubben støtter lag som er kvalifisert for Bring turneringen (J16) med ett engangsbeløp på kr. 40.000,-.
 • Klubben gir ingen støtte til lag som er kvalifisert til spill i Lerøy turneringen (J18).

Norden cup

Klubben dekker NOK 10 000 for lag som blir invitert til Norden cup

Trenerstøtte

Klubben støtter lagene som følger : https://www.kfumhandball.no/klubben/klubbhandbok/trener-og-oppmannsgodtgjorsel/

Trenerstøtten betales ut ved sesongslutt.

Oppmannskompensasjon

Klubben støtter lagene med kr. 500,- ifm oppmannskompensasjon pr.lag.

Oppsmannskompensasjonen betales ut ved sesongsslutt.

Egne dommere

For dommer som tegner dommerkontrakt med klubben dekkes

 • Lisens til NHF
 • Dommerutstyr til en verdi av kr. 5000,- totalt over to år (tas ut som varer)
 • For dommer som dømmer på elite til 3.dv dekker klubben egenandeler ifm dommersamlinger med inntil kr. 500 per dommer per sesong.

Alle dommere er pliktig til å betale medlemskontingent til klubben.

Brytes kontrakten i kontraktsperidoden skal verdien av mottatt utstyr refunderes etter avtalte satser.  

Hall-leie

Tildelt hallkapasitet fordeles av sportslig utvalg basert på innspill fra oppmenn. Enkeltlags behov for mer hall-tid utover det som er tildelt av sportslig utvalg må betales av laget.

Premiering

Klubben dekker kostnader knyttet til kulturbygging (e.g. Fair play), mini- og aktivitets turneringer og innsatspokaler.

Alle innkjøp av premier etc går via materialforvalter.

Sosial støtte/Inkludering

Lag kan søke klubben om støtte dersom familieøkonomi vanskeliggjør en spillers mulighet til å betale pålagte avgifter eller mulighet til å delta på felles arrangementer.

Oppstartsstøtte

Klubben gir kr. 2.500 som oppstartskapital til nye lag. 

Annen støtte

Styret vil ikke behandle søknader om ytterligere støtte fra enkeltlag utover det som er angitt i retningslinjene. 

Dugnadsplikt

Klubben støtter lagene som spiller i regionale og nasjonale serier med betydelige beløp. Klubben har derfor innført dugnadsplikt for spillerne på disse lagene på 10 timer per spilller per sesong. Klubbens styre fordeler dugnadsoppgavene til de respektive lagene.  Skulle ett lag ikke utføre de pålagte dugnadstimene må laget kompensere klubben med kr.150,- per manglende time.