Hopp til innholdet

11 Økonomistyring i KFUM Håndball

KFUM Håndball baserer økonomistyringen på følgende prinsipper:

 • Klubben skal ha en solid økonomi og det skal ikke budsjetteres med underskudd
 • Klubben er avhengig av at medlemmene bidra til finansiering av klubbens aktivitet via dugnadsinnsats.
 • Klubben er utad økonomisk ansvarlig for lagenes aktivitet.
 • Alle lagene er internt ansvarlig for egne inntekter og kostnader.
 • Alle lagaktiviteter som er av uvanlig art eller som kan eksponere klubben økonomisk, skal fremlegges for styret for godkjenning
 • Klubbens overskuddslikviditet skal forvaltes med en lav risikoprofil.
 • KFUM Håndball kan ikke ta opp lån.

Regnskap

 • KFUM Håndball er regnskapspliktig og følger regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små organisasjonsledd
 • KFUM Håndball bruker regnskapssystemet Visma e-Accounting
 • KFUM Håndball og alle lagene bruker samme kontoplan

Årsavslutning skjer den 31.12 hvert år. Alle lag må innen den 15 januar ha ført sine transaksjoner og avstemt lag-regnskapet mot bank.

KFUM Håndballs årsregnskap skal inneholder resultat og balanse regnskap for hele KFUM Håndball spesifisert på klubb og lag, en balanseoversikt også spesifisert på klubb og lag. Ved årsavslutningen skal klubben og lagene sikre at inntekter og kostnader er riktig periodisert.

Evt. midler opptjent og øremerket spillere ifm dugnadsarbeid skal ikke inntektsføres av laget, men avsettes i regnskapet som kortsiktig gjeld.

Årsregnskapet signert av alle styrets medlemmer fremlegges på KFUM Håndballs årsmøte for godkjennelse. KFUM Håndball utarbeider også en årsberetning i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet.

Budsjett

For KFUM Håndball utarbeider økonomiansvarlig et budsjett basert på:

 • Innspill i fra daglig leder knyttet til deltakelse i seriespill og øvrige aktiviteter.
 • Innspill i fra dugnads og sponsoransvarlig om forventede dugnads og sponsorinntekter.
 • Innspill i fra sportslig utvalg og materialforvalter om innkjøp av drakter,  utstyr mm.

Budsjettet følger kalenderåret, og vedtas på KFUM Håndball sitt årsmøte. Styret følger opp budsjettet gjennom året.

I klubb-budsjettet inkluderes ikke aktivitetene styrt av de enkelte lagene. 

Dokumentasjon

Alle inntekter og kostnader skal dokumenteres. Laget er ansvarlig for å arkivere original-kvitteringer og skanne disse inn i klubbens økonomisystem.  Betalinger uten underliggende original kvitteringer  må dokumenteres ved bruk av klubbens standard skjema (se vedlegg) for

 • Kasseoppgjør ifm med arrangementer/kiosksalg
 • Reiseregninger
 • Dommerkostnader
 • Andre utgiftrefusjoner

Standard skjema skal signeres av oppmann.

Revisor har i brev til styret kommet med følgende føringer ift regnskapsførselen for klubb og lag.

 • Alle bilag skal scannes inn i Visma
 • Lagene må merke alle bilag som scannes med lagnavn ( eks J03)
 • Det må være mulig å avstemme Vista mot bankkonto for hver enkelt måned 
 • Utbetalinger over 10.000 må attesteres av 2 personer i laget.  
 • Alle kontantbeholdninger skal være innsatt i bank ved årsskifte. 

Kontrollkomitee

KFUM Håndball har to i kontrollkomiteen og en vara