Hopp til innholdet

1 Klubbens organisasjonsmodell

Organisering i KFUM Håndball 

Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og har overordnet ansvar for klubbens drift, både administrativt, økonomisk og sportslig. Styret kan delegere fullmakter til andre utvalg i klubben. 

Styret består av:

 • Styreleder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Sportslig leder
 • Arrangementsansvarlig
 • Barneidrettsansvarlig
 • Daglig leder

Ansvarsforhold i styret er som følger:

Styreleder 

 • Ansvar for ledelse av styre og oppmannsmøte
 • Kontaktperson til Region Sør/Vest ift administrativt
 • Kontaktperson til Håndballalliansen.
 • Kontaktperson til Idrettsrådet
 • Kontakt mot daglig leder og foreningsstyret i Ynglingen.
 • Ansvarlig for oppfølging av daglig leder
 • Følge opp virksomheten i klubbens underutvalg
 • Ansvarlig for å klubbens administrative rutiner
 • Ansvarlig for erfaringsoverføring ved endringer i styret

Nestleder

 • Stand-in for styreleder

Sportslig leder

 • Leder for Sportslig utvalg
 • Kontaktperson til Region Sør/Vest ift sportslig

Økonomileder

Økonomileder har ansvar for

 • klubbens regnskap og kontoplan
 • utarbeidelse og oppfølgning av årsbudsjett
 • kvartalsvis rapportering av økonomisk status til styret
 • betaling av klubbens regninger
 • opplæring og brukerstøtte knyttet til regnskapsrutiner
 • all utfakturering på vegne av klubb og lag
 • utbetaling av alle kompensasjoner på vegne av klubb og lag (trenerkompensasjon, oppmannskompensasjon etc)
 • forvalte økonomiske fordelingsmodeller mellom klubb og lag
 • kalkyler for fastsettelse av priser og kostnadsbudsjetter for klubbens arrangementer og dugnader 

Markedsansvarlig

 • Leder markedsutvalg

Arrangementsansvarlig

 • Leder Arrangementsutvalget
 • Fordele ulike klubbskapte dugnads-prosjekter til lagene ( eks. 17 mai arrangement ved Stokka kirke 17 mai, NHF våkenatt)

Materialforvalter

 • Ansvarlig for alle klubbens innkjøp, forvaltning og organisering av klubbens materiell , og sikre at nødvendig utstyr alltid er tilgjengelig for lagene
 • Ansvarlig for innkjøp og forvaltning av drakter, inkl. refordeling av drakter mellom lagene
 • Ansvarlig for innkjøp av medaljer til turnerining og årsfest
 • Klubbens kontaktpunkt mot klubbens utstyrsleverandør/Ansvarlig for å organisering av klubbkvelder sammen med utstyrsleverandør
 • Ansvarlig for klubbens utstyrsavtaler.  

Barneidrettsansvarlig

 • Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.
 • Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper.
 • Ansvarlig for etablering av nye lag, sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.
 • Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med lav betalingsevne.
 • Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten uavhengig av bakgrunn.


Daglig leder

Daglig leder skal lede klubben administrativt på en måte som gir medlemmene og de tillitsvalgte trygghet og muligheter til å bygge et godt sportslig fundament med en god og sunn økonomi.

Daglig leder har en støttefunksjon i forhold til de ulike utvalg, men ansvaret ligger hos de enkelte utvalg.

Daglig leder er underlagt og rapporterer til klubbens styre. På daglig basis utenom styremøter rapporterer daglig leder til styrets leder.  

Administrativt

 • Ansvar for innkalling og saksforberedelse til styremøter/ Sekretærfunksjon på styremøter
 • Innkalling til årsmøte, utarbeiding av årsrapport sammen med styreleder og med innhenting av årsrapport fra hvert lag.
 • Følge opp og videreutvikle KFUMs årshjul
 • Kontaktledd Håndballregion Sør/Vest, Håndballiansen, Idrettsrådet og Rogaland idrettskrets.
 • Ansvarlig for at alle trenere og tillitsvalgte har gyldig politiattest
 • Være klubbens kontaktperson og respondere på henvendelser så raskt som mulig
 • Ha oversikt og kontroll over utstyr eid av klubben – inklusiv ettersyn av dette
 • Sikre informasjonsflyt til klubbens trenere og ledere på e-post og websider
 • Svare på vegne av klubben på klubbens interne og eksterne Facebook sider innen 24 timer
 • Vedlikeholde klubbens hjemmesider og trener/oppmann FB side
 • Aktivt markedsføre klubbens og lags arrangementer via klubbens hjemmesidene og Facebook 
 • Endelig godkjenning av alle utbetalinger fra klubb og lags konti
 • Ansvar for å søke Stavanger kommune om driftsstøtte
 • Ansvar for innsending av årlig rapport til Norges Idrettsforbund, inklusiv søknad om refusjon av moms. refusjon.
 • Ansvar for å søke tildeling av treningstid i kommunale haller og eventuelt leie av gymsal.
 • Ivareta rollen som medlemsansvarlig og vedlikehold av medlemsregister inkl. fakturering og innkreving av av kontinget
 • Ansvarlig for påmelding av lag til seriespill
 • Ivareta rollen som Turneringsansvarlig ved å være ansvarlig for systemene Klubbadmin, Sportsadmin og Turneringsadmin
 • Sørge for opplæring til oppmenn på Klubbadmin, Sportsadmin og Turneringsadmin, ”MinIdrett” og tildele nødvendige funksjoner til oppmenn, trenere, kampansvarlig
 • Fordele kiosktjeneste
 • Systemsansvar for Profixio – turneringsoppsett ift Beach
 • Bemanningsansvarlig ift større klubbprosjekter

Utvalg underlagt styret

Referat og sakslister skal foreligge fra alle utvalgsmøter. 

Sportslig Utvalg

Leder er representert i styret. Sportslig leder sitter i styret, og er leder av Sportslig Utvalg. Sportslig Utvalg består av leder, trenere, barneidrettsansvarlig og materialforvalter, og er oppnevnt av styret. Klubben har egen dommerkontakt. Dommerkontakt rapporterer til sportslig leder.

Sportslig utvalg 

 • Utformer sportslig plan- og satsing for KFUM Håndball
 • Former strategi for trening, utvikling og mål for de aldersbestemte lagene.
 • Sørger for at alle spillere har et sportslig tilbud på sitt nivå.
 • Er bindeledd mellom styret og trenerne
 • Utarbeider forslag til fordeling av treningstider
 • Fremme spillerutvikling ved å informere om/arrangere kurs, trenerseminar m.m., herunder skaffe ressurspersoner til klubben for å instruere og motivere trenere og spillere.
 • Støtte lagenes satsing /rådgiver ift utvikling
 • Gi innspill til styret og basert på vedtatte budsjetter forvalte klubbens hallbudsjett og fordele treningstider
 • Gi innspill til styret og basert på vedtatte budsjetter forvalte klubbens utstyrs og materiell budsjett
 • Gi innspill til styret og basert på vedtatte budsjetter forvalte klubbens utdanningsbudsjett for spiller, dommere og trenere
 • Sammen med foreldre, skaffe trenere på aldersbestemte lag og ta ansvar for disse.
 • Utvikle kompetansekrav for trenere på ulike nivåer og nominere deltakerer til ulike trenerkurser
 • For eldre lag, bistå lag og rådgi styret og lag ift trenervalg og kompensasjon
 • Utarbeide plan for hospitering mellom de ulike alderstrinnene og sikre at den etterleves.
 • Utarbeide retningslinjer for klubbens dommersatsning.
 • Sammen med daglig leder, ansvar for etablering av nye lag
 • Koordinere deltakelse i felles turneringer
 • Løpende behandling av sportslige saker som meldes inn fra klubbens medlemmer.
 • Ansvar for trenermøter – minst 4 ganger årlig. 

Daglig leder kaller inn og deltar i SU møtene. 

Arrangementsutvalg

Mandat Arrangementsutvalget

Arrangement utvalget er ansvarlig for å gjennomføre klubbens arrangementer, eksempelvis

 • Gjennomføring av Beach turneringen og andre klubbprosjekter
 • Klubbdugnader
 • Årsfest
 • Organisere deltakelse i større turneringer /Dyreparkcup eller lignende

Leder av Arrangement Utvalget sitter i styret.

Markedsutvalget

Mandat markedsutvalg

 • Utvikle inntektsskapende prosjekter for klubben og sikre gjennomføring av disse i samarbeid med Arrangementsutvalget
 • Ansvarlig for alle kommersielle samarbeidsavtaler (støttespillere) og sørge for at forpliktelser i samarbeidsavtalene blir fulgt opp og at nettsiden til enhver tid er oppdatert i forhold til eksisterende samarbeidspartnere.
 • Salg av hallreklame/støttespillere
 • Koordinere søknader til ulike støtteordninger på vegne av klubben 

Ledes av Markedsutvalget sitter i styret. Markedsutvalget består av leder + minimum 2 personer oppnevnt av styret.

Oppmannsgruppen

Oppmannsgruppen er en viktig ressurs ift utvikling av klubben og består av alle oppmenn i klubben.  Styret og oppmannsgruppen møtes minst 4 ganger i året.

Valgkomite 

Valgkomiteen velges på årsmøtet og har en viktig rolle i forhold til rekruttering av resurspersoner inn i klubbens ulike komiteer og utvalg, slik at får inn god kompetanse til de oppgaver som skal løses. Valgkomiteen velges blant medlemmer i oppmannsgruppen. Valgkomiteen begynne sitt arbeid i god tid før årsmøtet med valg skal avholdes i april. 

Kontrollutvalg

Består av 2 personer, valgt på årsmøtet.
Har som oppgave å ha en uavhengig granskning og undersøkelse om økonomisk informasjon og forhold i klubben.